Przepis art. 113 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje, że rodzice i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Na każdym z rodziców ciąży zatem, z jednej strony - obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, z drugiej zaś, obowiązek nieutrudniania ich drugiemu rodzicowi, a wręcz obowiązek aktywizacji rodzica do tego, by utrzymywał kontakty z dzieckiem, a zatem by wypełniał swój obowiązek i korzystał z prawa kontaktowania się.

Dróg uregulowania kontaktów z dzieckiem jest wiele. Najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest to, by rodzice w drodze konsensusu oraz dialogu wypracowali porozumienie, w którym określą wzajemne prawa i obowiązki.

WAŻNE! W pracy nad porozumieniem rodzicielskim warto skorzystać z pomocy instytucji, specjalizujących się w prowadzeniu mediacji rodzinnych lub kancelarii prawnych, które mają doświadczenie w opracowywaniu porozumień rodzicielskich. Jedną z takich instytucji jest Komitet Ochrony Praw Dziecka, który mediacje prowadzi nieodpłatnie.

Niestety, okoliczności rozpadu rodziny towarzyszy zwykle konflikt, który, choć często nie dotyczy sytuacji dziecka a, np. rozliczeń majątkowych czy zdrady małżeńskiej, ma na sytuację dziecka bezpośrednie przełożenie. Zwykle w postępowaniach rozwodowych, gdzie Sąd musi orzec o kontaktach (chyba, że zostanie złożony zgodny wniosek obu stron by o nich nie orzekać) oraz w postępowaniach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, prowadzonych przez Sądy Rejonowe, mamy do czynienia z intensywnym sporem sądowym, zaś zajmowane przez strony postępowania stanowiska są skrajnie odmienne.

Występując z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem lub z pozwem o rozwód warto wnioskować jednocześnie o uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia. Postępowanie zabezpieczające zmierza do tymczasowego rozstrzygnięcia, tj. na czas procesu reguluje prawa i obowiązki stron. W sprawie o uregulowanie kontaktów, jak wskazuje na to przepis art. 731 Kodeksu Postępowania Cywilnego, nie możemy od razu wnioskować o zabezpieczenie kontaktów w formie, w jakiej domagamy się tego w rozstrzygnięciu końcowym, nie mniej istnieje możliwość wnioskować o to, by Sąd uregulował kontakty przynajmniej w weekendy.

Formy wykonywania kontaktów są różne. Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mówią, że kontakty z dzieckiem obejmują przede wszystkim przebywanie z dzieckiem – odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka i bezpośrednie porozumiewanie się na odległość, w tym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

WAŻNE! Aby uniknąć eskalacji konfliktu oraz aby wyeliminować dowolność w interpretacji postanowień czy wyroków regulujących kwestię kontaktów warto, by wniosek był sformułowany możliwie jak najbardziej szczegółowo i obejmował takie kwestie jak: kto odbiera dziecko, a kto odwozi czy gdzie następuje przekazanie dziecka.

Regulując kontakty z dzieckiem powinniśmy pamiętać, iż w myśl naczelnej zasady prawa rodzinnego - zasady dobra dziecka, dziecko powinno mieć równy dostęp do każdego z rodziców. Rodzice powinni także, poprzez, m. in. regulowanie kontaktów z dzieckiem zmierzać do tego, by zagwarantować dziecku możliwie jak najmniej odczuć, że nastąpił rozpad rodziny. Oznacza to, że nasz wniosek o uregulowanie kontaktów powinien zawierać wskazanie, jak chcemy uregulować kontakty w Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia, ferie, wakacje, ale i urodziny dziecka, Dzień Ojca, Dzień Matki czy tak zwane długie weekendy. 

Kwestia kontaktów z dzieckiem jest zwykle jedną z pierwszych rzeczy jaką chcemy uzgodnić w momencie rozstania. Ponieważ decyzja ta będzie miała istotne znaczenie przede wszystkim dla naszego dziecka, winna być przemyślana, ale i odzwierciedlać jego potrzeby. Rozmowa rodziców winna przede wszystkim zmierzać do takiego uregulowania kontaktów z dzieckiem, które będą zgodne z jego dobrem, a zatem będą uwzględniały wiek dziecka, dotychczas sprawowaną opiekę przez rodziców czy wreszcie predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze rodziców.

Dominika Kolosek
Aplikant Adwokacki
Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka
www.robertofiara.pl

/fot. pixabay.com