Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zaaprobowała projekty nowych przepisów, dzięki którym rodzice będą mogli zgłaszać narodziny dziecka przez internet. Nowelę przepisów przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji, a nowe przepisy wejdą w życie już w połowie tego roku.

Chodzi m.in. o nowelizację ustawy o ewidencji ludności i prawa o aktach stanu cywilnego. Nowela, przewidująca możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online uwolni rodziców od obowiązku osobistej wizyty w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin. „Rodzice w początkowym okresie powinni swoją uwagę skupić na nowym członku rodziny” – napisano w uzasadnieniu do projektów.

Kontrowersje w propozycji przepisów
Podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych kontrowersje wzbudziły propozycje przepisów, które mówią o przekazywaniu służbom danych z rejestrów stanu cywilnego. W projekcie wprowadzono zapisy, które pozwalają na udostępnienie danych z rejestru ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i CBA, jak wskazano w uzasadnieniu, „w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań”.

Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zainteresowane służby muszą jednak spełnić kilka warunków: posiadać urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z rejestrem stanu cywilnego, systemy te pozwalają na określenie kto, w jakim zakresie i kiedy wystąpił o dane, a także mają odpowiednie zabezpieczenia, które uniemożliwiają dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania. Zgodę, odmowę albo cofnięcie zgody na udostępnianie danych wydawałby minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej.


Inne zmiany
Projektowane przepisy zakładają dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Dzięki temu, jak podkreślono, zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje między dzieckiem a jego rodzicami wpisanymi do aktu urodzenia. Według autorów projektu, umożliwi to łatwiejsze i szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych. Zaproponowano, aby to rozwiązanie weszło w życie od 1 grudnia 2018 r.
Ponadto zaproponowano, aby wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy było również możliwe w formie dokumentu elektronicznego. To rozwiązanie miałoby wejść w życie 1 czerwca 2018 r.