Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Zakłada ona m.in. zmianę zasad wyboru przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Celem tych przepisów jest zmiana zasad wyboru przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych tych podmiotów.
Wprowadzono więc zmiany w ustawie z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wynika z nich, że osoby wybrane przez pracowników do rady nadzorczej nie będą musiały legitymować się pozytywną opinią rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, posiadaniem wyższego wykształcenia, nie będą też musiały zdawać egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej. Ponadto, wobec osób, które zostaną wybrane przez pracowników do organu nadzorczego nie będzie obowiązywał zakaz pracy czy świadczenia jakichś usług wobec spółki, w której mają zostać one powołane do rady nadzorczej bądź jej spółek zależnych. Przyjęto również, że pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej nie będzie przeszkodą w zostaniu członkiem rady nadzorczej spółki.


W ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wprowadzono zmiany, których celem jest rozszerzenie udziału pracowników w wyborze i odwoływaniu członków rad nadzorczych spółek, które powstały w wyniku komercjalizacji w ramach tej samej grupy kapitałowej jako jednostki dominujące. Ustawa wprowadza zasadę, że uprawnienia pracownicze dotyczące wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki, która jest jednostką dominującą będą przysługiwały również pracownikom jej spółek zależnych.

Przepisy przejściowe ustawy przewidują, że spółki, które w dniu jej wejścia w życie należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o komercjalizacji są zobowiązane do stosowania nowych regulacji dotyczących określenia grup pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej, mają obowiązek dokonania zmian w swoich statutach i innych aktach wewnętrznych w ciągu 45 dni od wejścia w życie ustawy.
Poza tym, nowe regulacje, które dotyczą określenia grup pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej stosuje się po raz pierwszy po dokonaniu tych zmian w statutach i innych aktach wewnętrznych spółek, które w dniu wejścia w życie ustawy wchodzą w skład grupy kapitałowej.
Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.